Privacy verklaring voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website(s) van b-Cat bezoekt

1. Beheer

De website https://highaltitude-training.com/ en alle gerelateerde (sub)domeinnamen (hierna te noemen b-Cat) worden beheerd door b-Cat.

2. Gegevens van bezoekers

2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken waaronder het surfgedrag en bezoek aantal aan b-Cat worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie tenzij er is ingeschreven voor een nieuwsbrief of actie door middel van naam en email adres.

2b b-Cat zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens. b-Cat kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer, maar niet beperkt tot, het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etc. , waarvan b-Cat denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

3. Cookies

3a b-Cat maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan b-Cat de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

3b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hier vindt je onze Cookie verklaring.

3c Via Google Analytics worden op https://highaltitude-training.com/ geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers zoals jij de website gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om gefundeerde beslissingen te nemen over de inrichting van onze website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Om zorgvuldige verwerking mogelijk te maken hebben we de volgende maatregelen getroffen:

 • We hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten;
 • We hebben het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd;
 • We hebben alle mogelijkheden die Google aanbiedt om ‘gegevens met Google te delen’ uitgezet;
 • We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Mocht je toch niet willen dat je geanonimiseerde gegevens naar Analytics worden verzonden dan kan je gebruik manken van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on. De add-on voorkomt dat de JavaScript-code van Google Analytics (ga.js, analytics.js en dc.js) die op websites wordt uitgevoerd, informatie over bezoekactiviteit deelt met Google Analytics.

3d Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

4. Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy verklaring terecht bij b-Cat. De contactgegevens zijn te vinden op de contactpagina van deze website.

5. Inzagerecht

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door b-Cat en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ons mailadres te vinden op de contactpagina van deze website. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

6. Disclaimer

b-Cat is gerechtigd de inhoud van de Privacy verklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Privacy verklaring voor Klanten is een aanvulling op de Privacy verklaring voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een bestelling plaatst c.q (contact)formulier invult bij b-Cat.

1. Gegevens die door de klant verstrekt worden:

b-Cat kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:

1a Algemene gegevens: Deze gegevens gebruiken wij om uw bestelling of verzoek te kunnen verwerken, terug te koppelen indien nodig en het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etc, waarvan b-Cat denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.

Onder deze categorie vallen onder andere de volgende gegevens:

 • Naam
 • Adres (postcode en woonplaats)
 • Telefoonnummer
 • Emailadres

1b Verkeersgegevens: Bij elk bezoek aan onze website worden er verkeersgegevens opgeslagen waaronder uw surfgedrag op de website. De reden hiervan is om de website beter en gebruiksvriendelijker te maken. Deze gegevens zijn dus niet persoonsgebonden.

1c Fraude: Om fraude te voorkomen onderzoeken wij ook klantgegevens. Mocht het nodig zijn dan kunnen wij uw klantgegevens doorgeven aan de overheid.

2. Gegevens verstrekken aan derden

Gegevens die door de klant op de b-Cat website(s) zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er is echter een uitzondering op deze regel:

2a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

2b Beveiliging: De gegevens die de klant op de b-Cat website(s) verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

3. Aanpassing van klantgegevens

De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. b-Cat kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door b-Cat voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

4. Bewaartermijn

Nadat je een product of dienst hebt afgenomen bij b-Cat blijf je maximaal 2 jaar in ons klantenbestand zitten zodat we je kunnen informeren bij wijzigingen in onze producten of diensten. Uiteraard kun je je hier voor afmelden. De bewaartermijn van de gegevens is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld én van wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen d.m.v de contactgegevens op de contactpagina

Vragen of klachten?

Heb je een vraag of klacht over het gebruik van jouw persoonsgegevens? Dan kun je contact opnemen d.m.v de contactgegevens op de contactpagina Ben je niet tevreden met ons antwoord en komen we er samen niet uit? Dan kan je contact opnemen met Autoriteit Persoonsgegevens.

This privacy statement for Visitors applies for everyone that uses the website(s) from b-Cat

1. Ownership

This website https://highaltitude-training.com/ and all related (sub)domains (called b-Cat are owned and managed by b-Cat

2. Users data

2a Some data that is gained by one or more visits to b-Cat will be permanently stored, although anonymously. This means that this data can never be traced back to a certain person or organization, unless the person/organization signed in for the newsletter or a promotion by filing in their name and email address.

2b b-Cat will guarantee the safety of the stored data. b-Cat can incidentally draw attention to products, tips etc. from which b-Cat believes that it can contribute to a more successful website for its visitors.

3. Cookies

3a b-Cat uses cookies to optimize the functionality from certain pages of the website. Cookies are small text files that are placed on the visitors computer by the pages from the website. In a cookie information, like a certain preference of the visitor, is stored. Therefore b-Cat can offer a better service when the user visits the website a second time.

3b The user can decide by himself how to handle cookies. Here you can find our cookie statement.

3c Through Google Analytics https://highaltitude-training.com/ anonymous data about surfing behaviour is collected. This is how we can see how users like yourself are using the website. We use this information to take well-founded decisions about the constructing of our website. Furthermore we optimize the functionality of the website. To make careful processing possible, we took the following measures:

 • We made a processor agreement with Google;
 • We have masked the last octet of the IP address;
 • We have disabled all the functions Google offers to "share data with Google."
 • We do not use any other Google-services in combination with the Google-Analytics-cookies.

If you in any case do not want your anonymous data to be send to Analytics, you can use the Google Analytics Opt-out Browser Add-on. The add-on prevents that the JavaScript-code from Google Analytics (ga.js, analytics.js and dc.js), that are executed by the website, shares information about the visitors activity with Google Analytics.

3d Cookies can always be deleted from a computer, also though the browser.

4. Questions

Visitors with questions about the Privacy statement can ask them to b-Cat. THe contact details can be found on the contact page of the website.

5. Right of inspection

You have the right to view, correct or delete your personal data. You also have the right to withdraw your consent to the data processing or to object to the processing of your personal data by b-Cat and you have the right to data portability. This means that you can submit a request to us to send the personal data that we have from you in a computer file to you or another organization mentioned by you. You can send a request for access, correct or delete. You also have the right to withdraw your consent to the data processing or to object to the processing of your personal data by b-Cat and you have the right to data portability. This means that you can submit a request to us to send the personal data that we have from you in a computer file to you or another organization mentioned by you. To ensure that the request for access has been made by you, we ask you to send a copy of your ID with the request. Make your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number and Citizen Service Number (BSN) black in this copy. This is to protect your privacy. We respond as quickly as possible, but no later than four weeks, at your request.

6. Disclaimer

b-Cat is entitled to change the content of the Privacy statement without the visitor being informed. The implementation of the change on the website is sufficient for this.